KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED JA KÜPSISTE KASUTAMISE EESKIRI

Kehtivad alates 01.08.2020

Käesolevaga kirjeldatakse põhimõtted, mille alusel MTÜ INVICTA töötleb kliendiandmeid temale kuuluva spordiklubi teenuseid kasutatavate või sellekohast soovi avaldavate klientide andmeid. Käesolevaid põhimõtteid rakendatakse ka kõigile enne käesolevate dokumendi kehtivuse algust tekkinud kliendisuhetele ja kogutud isikuandmetele.

1. Mõisted:

Klient – Mistahes juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab, on avaldanud selle vastu soovi või teinud mistahes muul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis päringu spordiklubi Invicta pakutavate teenuste või kaupade kohta.
Kliendiandmed – Mistahes kliendi kohta käivad andmed. Sealhulgas isikuandmed.
Isikuandmed – Mistahes füüsiliste isikute kohta käivad andmed, mida on võimalik konkreetse füüsilise isikuga seostada. Sealhulgas nimi, e-maili aadress, isikukood, külastustuajalugu jne.
Töötlemine – Mistahes andmetega tehtav toiming. Sealhulgas salvestamine, säilitamine, muutmine, kopeerimine, vaatamine, kustutamine.
Automaatsed otsused – Mistahes kogutud kliendiandmete põhjal tehtavad otsused teenuste osutamiseks, lojaalsus- ning soodusprogrammidega liitumiseks jne.

2. Andmete kategooriad:

Isiku tuvastamist võimaldavad andmed – andmed mida kasutatakse konkreetse isiku tuvastamiseks. Sealhulgas nimi, isikukood, dokumendi koopia jne.
Kontaktandmed – andmed mida kasutatakse isikuga suhtlemiseks erinevate kanalite kaudu. Sealhulgas e-maili aadress, telefoninumber.
Kasutusajalugu – konkreetse füüsilise isiku või kliendiga seotud ajalugu, milliseid teenuseid või kaupu on konkreetne klient on spordiklubis Invicta kasutanud, või ostnud.
Maksete ajalugu – konkreetse kliendiga seotud teenuste ja kaupade soetusega kaasnev arvete info ja sellega seonduv arvete tasumise ajalugu.
Suhtluse ajalugu – konkreetse kliendiga seotud kõnede, kirjavahetuse, ja muu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis peetud suhtlus.

Eriliigilised andmed:

Terviseandmed – konkreetse füüsilise isiku terviseseisundit puudutavad andmed. Käesolevaid andmeid töödeldaks:
Treeningkavade koostamisel – teenuse osutamisel on personaaltreeneritel õigus ja kohustus küsida infot konkreetse kliendi füüsilise seisundi, vigastuste ja muud tervisealast informatsiooni, mis võib osutada mõju konkreetse kliendi terviseseisundile ja selle muutumisele seoses füüsilise treeninguga.

3. Töötlemise eesmärk:

Kliendiandmeid töödeldakse järgnevatel eesmärkidel:
Teenuste osutamiseks.
Spordiklubi Invicta poolt pakutavate teenuste ja kaupade parendamiseks.
Spordiklubi Invicta poolt loodud lojaalsus- ja soodusprogrammide pakkumiseks klientidele.
Spordiklubi Invicta poolt pakutavate teenuste ja toodetega seotud pakkumuste ja kasutusinfo edastamiseks kliendile.
Spordiklubi Invicta klientide huvide ja terviseseisundi kaitseks.
Muude Eesti Vabariigis kehtivate seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

4. Kliendiandmete säilitamise periood

Kliendiandmeid säilitatakse ja töödeldakse üksnes järgnevatel perioodidel:
Lepinguliste kohustuste täitmisel (Isiku tuvastamist võimaldavad andmed, kontaktandmed, kasutusajalugu, suhtlusajalugu):
lepinguperioodil ja sellest tulenevate seaduslike nõuete tagamise kestuse vältel.
Lepingu lõppemisel kuni 3 aastat Tsiviilseadustiku üldosa seadusest tulenevate nõudeõiguste tõendamiseks aegumistähtaegade saabumiseni.
Lõppenud või lõpetatud lepingu puhul lojaalsus- ning soodusprogrammide tingimuste säilitamiseks (Isiku tuvastamist võimaldavad andmed, kontaktandmed, kasutusajalugu, suhtlusajalugu):
kliendi nõusoleku olemasolu perioodil.
Maksete ajalugu:
Raamatupidamisseaduse alusel vähemalt 7 aastat.
Kliendilepingu perioodil.
Kliendi nõusolekul lojaalsus- ning soodusprogrammide tingimuste säilitamiseks.
Suhtlusajalugu:
kuni 3 aastat Tsiviilseadustiku üldosa seadusest tulenevate nõudeõiguste tõendamiseks aegumistähtaegade saabumiseni.
Eriliigilisi isikuandmeid (sh terviseandmeid):
nõustamisseansi lõpuni, peale vastava kava väljatöötamist edastatakse kogutud info kliendile ja andmed kustutatakse koheselt.

5. Kliendiandmete edastamine kolmandatele osapooltele:

Kliendiandmeid edastatakse kolmandatele osapooltele järgnevatel juhtudel:
Teenuse osutamiseks vajalikele partneritele: it- partner ja tarkvara majutusteenust pakkuvad partnerid.
Makselahenduste kasutamiseks finantsasutustele.
Muud riiklikud institutsioonid eesmärgiga täita Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest tulenevaid kohustusi.

6. Kliendiandmete töötlemise asukohad:

Kliendiandmeid töödeldakse üksnes Eesti Vabariigis, Euroopa liidu liikmesriikides või riikides, mille andmekaitse taset on Euroopa komisjon hinnanud piisavaks.

7. Kliendi õigused:

Kliendil on õigus pärida, kas temaga seotud andmeid töödeldakse, esitades sellekohase avalduse ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele (vt. Punkti 9)

Kliendil on õigus temaga seotud isikuandmetega tutvuda tehes vastavasisulise päringu ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele (vt. Punkti 9)

Kliendil on igal hetkel võimalik temaga seotud andmete töötlemise nõusolek tagasi võtta, esitades sellekohase avalduse ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele (vt. Punkti 9)

Kliendil on õigus nõuda endaga seotud andmete parandamist või muutmist, esitades sellekohase avalduse ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele (vt. Punkti 9)

Kliendil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemist jälgivale järelvalveasutusele, kelleks Eesti Vabariigis on Andmekaitse Inspektsioon. http://www.aki.ee/

8. Kliendipoolsete isikuandmete päringute teostamise kord:

Mistahes päringute ja avalduste puhul tuleb päring esitada kas:
Digitaalselt allkirjastatud avaldusena ettevõtte poolt esitatud kontaktandmetele.
Paberil allkirjastatud avaldus koos isikut tõendava dokumendiga Spordiklubis Invicta.

9. Kontaktandmed

Kliendi ja isikuandemetega seotud päringuid on võimalik esitada:

E-maili aadressile: info@skinvicta.ee
Spordiklubis Invicta, Pärnu administraatorile aadressil: Tallinna mnt 8, 80010

Invicta veebilehe küpsiste kasutamise eeskiri

Meie veebilehte www.skinvicta.ee kasutades te nõustute, et meie kasutame teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid.

Küpsis ehk inglise keeles „cookie“ on veebilehe külastusel teie arvutisse salvestatav tekstifail, mis aitab teie kui külastaja eelistusi ja andmeid meelde jätta.

Invicta veebilehel kasutatakse põhiliselt kahte tüüpi küpsiseid:

Ajutised, ehk seansiküpsised – need kustutatakse igakordsel veebilehe sulgemisel.
Püsiküpsised – need jäävad teie arvutisse püsima ka peale veebilehe sulgemist ühest päevast kuni aastateks.
Küpsiseid kasutamegi järgmistel eesmärkidel:
Kasutajate eelistuste meelde jätmiseks.
Kasutaja tuvastamine veebikeskkonnas.
Kasutusstatistika kogumiseks.
Teadaannete ja turunduse suunamiseks.

Teatud juhtudel kasutame me ka kolmanda osapoole küpsiseid, et mõõta näiteks veebilehe kasutusstatistikat või suunata turundustegevusi ja infoedastust eesmärgiga teie kasutuskogemust parandada.
Küpsiseid ja nende kasutust saate te iseenda veebilehitsejas ehk brauseri keelata ja kustutada. Siiski märgime ära, et osade küpsiste keelamisega ei pruugi meie veebileht enam ootuspäraselt toimida.